LƯU Ý: Màu sắc ở đây chịu ảnh hưởng của ánh sáng, thiết bị điện tử nên có thể sai khác so với màu thực tế. Để đảm bảo độ chính xác của màu và sản phẩm bạn chọn, vui lòng liên hệ với đại lý Sơn G9ECO gần nhất.

  • Off Whites

  • Pastels

  • Soft & Muted

  • Clean & Bright

  • Accents

  • Neutral & Natural